Στόχοι

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΝΜΚ έχουν ως στόχο να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με την ναυτική κληρονομιά της Ελλάδας με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο, μέσω της ενεργοποίησης της κριτικής σκέψης και της παρατηρητικότητας τους. Στοχεύουν κυρίως να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά να ανακαλύψουν τρόπους μελέτης μέσα από τα συγκεκριμένα θέματα του Μουσείου.

Δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα σύγχρονα παιδαγωγικά πρότυπα και θεωρίες της μουσειακής εκπαίδευσης και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και δυνατότητες κάθε ηλικίας στην οποία απευθύνονται.

Τα προγράμματα προσπαθούν να ενθαρρύνουν την φαντασία, την ευαισθησία και τον προβληματισμό των παιδιών, δίνοντας έμφαση τόσο στην ατομική συμμετοχή όσο και στην ομαδική συνεργασία. 

Έτσι μέσα από τα προγράμματα επιδιώκεται:

  1.  Εξοικείωση με το χώρο του μουσείου και τα εκθέματά του.
  2.  Επαφή με την θάλασσα και το οικοσύστημά της καθώς και με τη ναυτική ιστορία και κληρονομιά του τόπου μας.
  3. Δημιουργία κίνητρων για τη συνεργασία μουσείου και σχολείου συνδυάζοντας τη μάθηση στο μουσείο με την διδασκαλία μέσα στην τάξη.